Takauslaina asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle ja kunnalle (lainanmyöntäjä) lainoista, jotka käytetään asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetun asunto-osakeyhtiön omistaman ja hallitseman rakennuksen tai sen osan perusparantamiseen.

Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (941/2014) tuli voimaan 1.1.2015.

Takauslainan saajalla oltava riittävät edellytykset takaisinmaksuun

ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen.

Takauslainaa haettaessa ARA selvittää hankkeiden taloudelliset riskit, yhtiöiden maksukyvyn ja tarkastaa, että perusparannukset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti perusteltuja.

Lainan yleiset ehdot

Takauslainaksi hyväksyttävän lainan lainaehtojen, koron ja lainanmyöntäjän perimien mahdollisten muiden lainaan liittyvien kustannusten on oltava kohtuulliset verrattuna vastaaviin tarkoituksiin yleisesti myönnettävien lainojen ehtoihin, korkoon ja kustannuksiin.

Takauslainaksi voidaan hyväksyä ainoastaan euromääräinen laina.

Takauslainaa saadaan nostaa perusparannustyön valmiusastetta vastaavina erinä tai yhtenä eränä työn valmistuttua.

Lainan määrä

Takauslainan määrä on enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen (esim. varastokomerot, saunatilat, pyykkituvat)  kohtuullisista perusparannuskustannuksista. Tuen pääpaino on ylläpidon kannalta keskeisissä toimenpiteissä kuten putkisto-, ulkovaippa- ja energiataloudelliset korjaukset.

Liiketilat eivät ole asumista palvelevia tiloja.

Takauksen kohteena olevat hankkeet

Perusparantamisen on perustuttava asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kunnossapitotarveselvitykseen ja kilpailumenettelyyn, jollei ARA erityisestä syystä myönnä poikkeusta kilpailumenettelystä. Takauslainalla perusparannettavien asuntojen on oltava perusparannuskustannuksiltaan kohtuullisia. Takauslainaksi voidaan hyväksyä vain laina, jota koskeva sopimus on kilpailutettu.

Jos perusparannettava kohde sijaitsee vuokramaalla, takauslaina voidaan hyväksyä vain, jos maanvuokrasopimuksessa on kielletty sopimuksen irtisanominen 10 §:n 1 momentin mukaisena takausaikana (enintään 20 vuotta) ja tämän jälkeen vähintään 5 vuoden aikana. Maanvuokraoikeus on voitava siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta.

Päällekkäisen valtion tuen estämiseksi takauslainaksi ei voida hyväksyä lainaa, jos samaan tarkoitukseen maksetaan korkotukea tai jos lainansaajalle on samaan tarkoitukseen myönnetty valtion varoista lainaa muun lain nojalla.

Vakuudet

ARAn hyväksymänä ensisijaisen vakuutena on pääsääntöisesti kiinteistökiinnitys, jonka on oltava lainansaajan muita lainoja paremmalla etuoikeudella.

Poikkeuksellisesti ARA voi hyväksyä muunkin turvaavan vakuuden. ARA voi erityisestä syystä päättää, että takauslainan kiinnitysvakuus voi olla huonommalla etuoikeudella kuin yksi tai useampi muu perusparannushanketta varten otettu laina; tai myös muu asunto-osakeyhtiön tarvetta varten aiemmin otettu laina. Takauslainan ja sitä paremmalla etuoikeudella olevan lainan tai lainojen yhteismäärä saa olla enintään 50 % kohteen käyvästä arvosta. ARA vahvistaa käyvän arvon lainansaajan antaman ja muun käytettävissä olevan selvityksen perusteella.

Jos takauslainaa paremmalla etusijalla on muita velkoja, pitää takauslainan vakuudeksi saada lisäksi jälkipanttaus sitä paremmalla etusijalla oleviin panttauksiin.

Takauslainoitettava kohde olisi pidettävä riittävästi vakuutettuna.

Takausmaksu ja -aika

Lainansaaja maksaa valtiolle takausmaksun. Takausmaksu peritään lainansaajalta lainanmyöntäjän välityksellä lainan nostamisen yhteydessä. Takausmaksu on 2 % myönnetyn takauslainan pääomasta ja maksetaan Valtiokonttorille lainan nostamisen yhteydessä.

Valtion vastuu takauslainasta kestää enintään 20 vuotta takauslainan ensimmäisestä hyväksymisestä takauslainaksi. Takaus lakkaa aikaisemmin, jos takauslaina maksetaan sitä ennen takaisin. Jos lainansaaja maksaa takausaikana takauslainan pois uudella lainalla, Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta hyväksyä myös uuden lainan takauslainaksi jos se täyttää 7 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset yleiset ehdot. Takausaika säilyy tällöin alkuperäisen takauslainan mukaisena.

Ohjeet ja lomakkeet

Lomake ARA 68b

ARAlle toimitettavat asiakirjat (as.oy perusparannus)

Lomakkeella listataan asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen takauslainahakemuksen yhteydessä ARAan toimitettavat asiakirjat Lue lisää

Lomake ARA 63

Takauslainasitoumus

Lomakkeella luottolaitos ilmoittaa vuokratalon tai asunto-osakeyhtiötalon takauslainan tiedot ARAlle siltä haettavan takauslainahakemuksen yhteydessä. Lue lisää

Lomake ARa 75

Rahoitustarjouspyyntö luottolaitokselle takauslainasta

Lomaketta käytetään luottolaitosten antamien takauslainojen kilpailuttamiseen. Lue lisää

Julkaistu 19.1.2015 klo 17.05, päivitetty 6.8.2020 klo 16.33