Hämeenlinnan enimmäistonttihinnat

ARA on 24.1.2019 päättänyt, että Hämeenlinnan kaupungissa valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat ovat vuonna 2019 seuraavat: 

Hinnoiteltaessa muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen, valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia kerrostalotonttien enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti.

Vyöhyke           €/k-m²
        A            228
        B            196
        C            158
        D            130
        E            123
        F            119
        G              77

Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontti

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et < 0,35 ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Sijainti

Jos tontti sijaitsee keskuksessa erittäin hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten ja kaupallisten palvelujen tai esimerkiksi juna- tai linja-autoaseman läheisyydessä (maks. etäisyys 1000 m), voi tontin enimmäishintaa korottaa 0-15 %.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tonttihintaa määrättäessä hintaa alentavana tekijänä.

Julkaistu 25.1.2019 klo 11.37, päivitetty 24.9.2020 klo 14.24