Riihimäen enimmäistonttihinnat

ARA on 10.2.2015 päättänyt Riihimäen kaupungissa valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti. Hinnoiteltaessa valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan seuraavia enimmäishintoja:
 

Alue €/k-m2
1 148
2 86
3 78

Alueen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset

Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan. Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Tontin vuosivuokra

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosi-vuokra on enintään 5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Rakennusoikeuden alittuminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolaina- kelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, käytetään tontin hintaa määriteltäessä käytettyjä kerrosneliömetrejä.

Enimmäishinnan korotus

Jos tontti sijaitsee aluejakokarttaan merkityissä keskuksissa palveluihin nähden hyvällä paikalla tai merkittävien ja hyvin saavutettavien joukkoliikennereittien läheisyydessä (< 500 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0–15 %.

Rantarakentaminen

Rantavyöhykkeille sijoittuvien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 15 %.     

Maaperän vaikutus

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tontinhintaa alentavana tekijänä.

Julkaistu 16.5.2014 klo 11.03, päivitetty 24.9.2020 klo 14.25