Seinäjoen enimmäistonttihinnat

ARA on 19.5.2015 päättänyt Seinäjoen kaupungissa vuonna 2015 valtion tukemassa asuntotuotannossa
sovellettavista enimmäistonttihinnoista. Hinnoiteltaessa muuhun kuin omatoimiseen valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti:
 

Alue Pientalot
€ / k-m²

 Kerrostalot
€ / k-m²

Vyöhyke 1 tapauskohtaisesti tapauskohtaisesti
Vyöhyke 2 140 140
Vyöhyke 3 100 100

 

Vyöhykkeen 1 lisäksi Seinäjoen ja Pajuluoman rantapuistoihin rajoittuvien tonttien hinnat sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Alueen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä lakimääräisten taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalot

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä: AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et < 0,5 ja kerrosluvun rajoitusta 3.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutuvassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin  enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tonttihintaa määrättäessä hintaa alentavana tekijänä.

Liitteet

Julkaistu 2.7.2014 klo 12.15, päivitetty 24.9.2020 klo 14.37