Turun seudun enimmäistonttihinnat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on päättänyt, että Turun seudun kaupunkien enimmäistonttihinnat ovat vuonna 2024 seuraavat:

Kunta Vyöhyke/rakennus A €/kem2 B €/kem2 C €/kem2 D €/kem2 E €/kem2 F €/kem2 G €/kem2
Turku kerrostalot * 195   148   121 *
  pientalot * 216   168   141 *
Kaarina kerrostalot   195 166   136   *
  pientalot   216 187   158   *
Naantali kerrostalot * 195 166 148   118 *
  pientalot * 216 187 168   141 *
Raisio kerrostalot   195 166 148 136 121  
  pientalot   216 187 168 158 141  
Lieto kerrostalot     166   136   *
  pientalot     187   158   *


A-G = kartan hintavyöhykkeet Rakennus: kerrostalot (AK)
* Hinnoittelu tapauskohtaisesti Rakennus : pientalot (AR/AP/AO)

Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset kustannukset.
Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan. Ara-tontin hinta ei voi kuitenkaan olla korkeampi kuin hinta, jolla se luovutettaisiin varpaarahoitteiseen asuntotuotantoon.

Vyöhykkeiden enimmäishinnat koskevat asemakaavan mukaisia tontteja, joilla on rakentamishetkellä kunnallistekniikan liittyminä vähintään sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä katuliittymä kaavan mukaiseen katuun. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä myös muu kaavatontti, tila tai määräala sekä tieliittymä.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

 

Pientalotontit

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi Ara tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et< 0,35 ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten ja kaupallisten palvelujen tai juna- tai linja-autoaseman läheisyydessä ( maksimietäisyys 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0 – 15 %.

Rantatontit

Rannalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 20 %, jos tontin vyöhykehinnassa ei ole otettu huomioon sijainnin vaikutusta hintaan.

Vuokratontit

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 5 % em. tontin  enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolaina-kelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus alittuu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tontinhintaa alentavana tekijänä.

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavat tontit

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavien tonttien alueella ARA-tuotantoon luovutettavia pitkän korkotukilainan tonttihintoja määritellään seuraavasti:

Hinnanmäärityksen lähtökohtana käytetään kaupungin tuottamaa tai teettämää luotettavaan arvioon perustuvaa tontin markkinahintaa €/km2 (rakennusoikeuskerrosneliömetri), jonka kaupunki ilmoittaa Aralle tonttihintahakemuksessa. Tonttihintahakemuksessa kaupunki esittää Aralle markkinahinnan lisäksi Ara-hintaa.

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 2.7.2014 klo 14.55, päivitetty 4.1.2024 klo 8.48