Lyhytaikainen korkotukilaina

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vuokratalon uudisrakentamista varten myönnetty rakentamislaina. Uudisrakentamiseksi katsotaan myös muun kuin asuinrakennuksen (esimerkiksi toimistorakennus) käyttötarkoituksen muuttaminen vuokra-asuinkäyttöön.

Lyhytaikaisella korkotuella toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Ara-asuntotuotannossa painotetaan esteettömyyttä. Rakennettavien asuntojen huoneistotyyppijakaumassa on otettava huomioon asuntojen kysynnän muutokset pitkällä aikavälillä.

Tämän lisäksi toteutettava asuntotuotanto

 • sijoittuu vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta

 • kohdistetaan MAL-sopimuksissa tunnistetuille ensisijaisille kohdealueille

 • ei saa ylittää alueen asuntomarkkinoilla vallitsevaa hintatasoa eikä asuntojen vuokratasoa.

Korkotuen kesto on 10 vuotta, mutta Ara voi hakemuksesta pidentää lainan aikaa kymmenellä vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa. Korkotukilainan suuruus on vähintään 80 % ja enintään 95 % kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.

Korkotukilainan saaja

Laina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, kun sen saajana on osakeyhtiö, jonka Ara hyväksyy korkotukilainan saajaksi, ja:

 1. sen ainoana toimialana on laissa tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja vuokraaminen;
 2. sen voidaan perustellusti olettaa harjoittavan pitkäjänteistä asuntojen vuokraamista; sekä
 3. sillä arvioidaan olevan riittävät edellytykset korkotukilainan takaisin maksamiseen.

Korkotukilainan saajaksi voidaan hyväksyä myös asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeet omistaa edellä tarkoitettu osakeyhtiö, joka täyttää kohtien 1–3 asettamat edellytykset.

Yhtiön on oltava riittävän vakavarainen ja täytettävä yhteiskunnalliset sekä muut maksuvelvoitteensa. Lainansaajalla on oltava riittävät edellytykset lainan takaisinmaksamiseen koko laina-ajan.

Uuden toimijan luottokelpoisuuskriteerit

Nämä kriteerit koskevat uusia toimijoita, jotka ovat korkotukilainansaajayhtiö tai asunto-osakeyhtiön taikka keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön omistajayhtiö:

 • Yhtiön on oltava riittävän vakavarainen ja täytettävä yhteiskunnalliset ja muut maksuvelvoitteensa.
 • Yhtiön omavaraisuusasteen on oltava vähintään 5 %. Omavaraisuutta laskettaessa huomioidaan osakepääoma, sidottu ja vapaa omapääoma sekä oman pääoman ehtoinen pääomalaina.
 • Omasta pääomasta on oltava sidottua pääomaa vähintään 10 000 €. Yhtiön toiminnan kasvaessa ARA voi edellyttää sidotun oman pääoman lisäämistä.
 • Yhtiön tulee kirjata lyhytaikaisen korkotuen hankkeiden kiinteistöt tilinpäätökseen hankinta-arvon mukaisesti. Arvoja ei saa korottaa ara-rajoitusten voimassaoloaikana. Tilinpäätöksessä ei voi olla arvonkorotusrahastoja eikä perityistä vuokrista saa tehdä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa.
 • Konsernirakenteen on oltava selkeä. Konsernirakenne ei saa vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan muodostumista sen taloudellisista vastuista eikä omistajuutta saa jakaa siten, että se estää konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden.
 • Yhtiön kasvuvauhti on oltava hyvin suunniteltua ja hallittavissa olevaa.
 • Johdolla on oltava aiempaa kokemusta kohteiden rakennuttamisesta, kiinteistön hoidosta, asuntojen omistamisesta ja vuokraamisesta.

Lainan käsittelyprosessi

Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisten korkotukikohteiden hankekäsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin Arassa normaalien korkotukivuokra-asuntojen hankekäsittelymenettelyä.

Hankekäsittelyprosessin vaiheita ovat:

 1. Ehdollinen varaus:Ehdolllisen varauksen hakeminen Aralta ja Aran hankevalinta.
 2. Osapäätös:Rakennussuunnitelmien ja -kustannusten hyväksyttäminen Aralla eli ns. osapäätöksen hakeminen
 3. Lainapäätös:Korkotukilainapäätöksen eli rahoituspäätöksen hakeminen Aralta.
 4. Tarkistuspäätökset: Osapäätöksen ja rahoituspäätöksen tarkistukset Arassa ilmoittamalla Aralle hankkeen toteutuneet kustannukset.

Kunkin vaiheen päätöksen liitteenä tuensaajalle toimitetaan ohjeet ja tiedot seuraavassa hakemusvaiheessa tarvittavista asiakirjoista.

Korkotukilainan hakeminen 

Lyhyen korkotuen hakemukset tehdään Aran verkkoasioinnin kautta. Hakemuksen eri vaiheissa tarvittavat liitteet  kerrotaan myös verkkoasiointipalvelussa.

Siirry verkkoasiointipalveluun

Vaihe 1: Varauspäätös

 1. Tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200)
 2. Asemakaavaote
 3. Ympäristöselvitys
 4. Luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 5. Tavoitehintalaskelma
 6. Virallinen tilinpäätös kahdelta edelliseltä tilikaudelta (julkinen tilinpäätös, tuloslaskelmaerittelyt, tase-erittelyt, liitetietoerittelyt ja tilintarkastuskertomus)
 7. Selvitys yhtiön omistuksesta: perustamiskirja ja osakeluettelo kauppakirjoineen tai konsernin omistusrakennekaavio, jossa mukana omistusosuusprosentit sekä tosiasialliset edunsaajat
 8. Esisopimus omistajuuden siirrosta ara-yhteisölle, kun ostetaan olemassaolevan yhtiön osakekanta.
 9. Kunnan lausunto (Vain, jos hakija on hakenut sen ennakkoon hakemusta varten).

Jos hankkeen suunnittelu on poikkeuksellisesti jo edennyt, niin olemassa olevat suunnitelmat tulee liittää hakemukselle.

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi seuraavat Aran lomakkeet:

Vaihe 2: Osapäätös

Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen.

 1. Asemakaavaote
 2. Asemapiirustus, johon on merkitty hankkeen ara-talot ja pysyvät rakennustunnukset
 3. Pääpiirustukset
 4. Luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 5. Energiaselvitys
 6. Urakkatarjouspyyntö
 7. Urakkaohjelma
 8. Urakkatarjousten avauspöytäkirja
 9. Kunkin urakan voittanut tarjous
 10. Rakennuttamissopimus
 11. Selvitys rakennuttajan omista hankinnoista ja valintaperusteista
 12. Tontin kauppakirja tai vuokrasopimus (alustava)

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi seuraavat Aran lomakkeet:

Vaihe 3: Lainapäätös

Lainapäätöksen eli varsinainen rahoituspäätöksen hakeminen Aralta.

 1. Rakennuslupa
 2. Urakkasopimukset
 3. Julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen tai kunnan antama lainasitoumus, lomake ARA 65 la
 4. Yhteenveto lainatarjouksista
 5. Selvitys vakuudesta, kun kiinnitysvakuutta ei käytetä
 6. Kiinteistön kauppakirja
 7. Lopullinen kiinteistön vuokrasopimus
 8. Hallinnanjakosopimus ja/tai yhteistyösopimus
 9. Yhtiön perustamiskirja ja osakeluettelo kauppakirjoineen. Aran yleishyödylliseksi nimeämien yhtiöiden tulee toimittaa selvitys vain mahdollisesta omistuksen muuttumisesta.
 10. Selvitys osakkeenomistajan omarahoitusosuudesta, esim. jäljennös lainavelkakirjasta tai avustuspäätöksestä

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi seuraavat Aran lomakkeet:

Vaihe 4: Tarkistuspäätös

Toteutuneiden kustannusten ja rahoituksen tarkistuspäätös noin 6 kuukautta kohteen valmistumisen jälkeen.

 1. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä loppukatselmuspöytäkirja
 2. Lopulliset pääpiirustukset
 3. Tilatietolomake - luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (excel)
 4. Tilintarkastajan lausunto (lomake ARA 99)

Jos kustannukset ovat muuttuneet osapäätöksessä hyväksytyistä kustannuksista, tarvitaan lisäksi

 1. perustelut alentuneista tai lisääntyneistä kustannuksista
 2. mahdollista lisälainaa varten rahoituslaitoksen lainasitoumus (lomake ARA 65).

Paperilomakkeita käyttävät toimittavat lisäksi seuraavat Aran lomakkeet:

Julkaistu 26.10.2023 klo 9.19, päivitetty 2.4.2024 klo 11.40