Tietoa ASTA-hankkeesta

Tausta ja tavoitteet

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA) -hanke käynnistettiin etsimään ja testaamaan toimintamalleja vuokra-asukkaiden talousvaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Hankkeen taustalla tunnistettiin kasvava tarve talousneuvonnalle ja erityisesti vuokravelkatilanteiden juurisyihin pureutumiselle. ASTA-avustuksen turvin on pilotoitu erilaisia toimintamalleja ja tuotettu uutta talousneuvonnan materiaalia kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi.

ASTA-hankkeen valtakunnalliset tavoitteet:

• vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen

• vuokraveloista johtuvien häätöjen vähentäminen

• asunnottomuuden vähentäminen

Toteutus

Hanke käynnistyi vuonna 2018. Ensimmäisessä avustushaussa hakukelpoisia olivat aiemmin valtakunnallisiin asunnottomuusohjelmiin osallistuneet kunnat ja kuntayhtymät sekä pääkaupunkiseutua ympäröivään KUUMA-alueeseen kuuluvat kunnat. Lisäksi Takuusäätiö valittiin kumppaniksi koordinoimaan yhteistä kehittämistä ja tiedon vaihtoa sekä levittämään ja kehittämään taloudenhallinnan välineistöä ja koulutusta osahankkeiden tarpeisiin. Myöhemmin hakukriteerejä väljennettiin ja avustusta saattoivat hakea kaikki kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt, säätiöt ja järjestöt.

Jokainen ASTA-kokeilu on ollut omanlaisensa ja paikallisiin tarpeisiin kehitetty. Hankkeiden tavoitteet ovat liittyneet muun muassa talouteen liittyvien tietojen ja taitojen levittämiseen, asiakastyön ja verkostojen vahvistamiseen, työparimallien ja yhteistyön sujuvoittamiseen, palvelujen saavutettavuuden ja matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen, asiakkaiden osallisuuden edistämiseen palvelujen kehittämisessä, ja viime kädessä asumisen turvaamiseen sekä pysyvän muutoksen aikaansaamiseen kotitalouksien taloudenhallinnassa.

Tulokset

Vuokravelkojen ja häätöjen estämisen näkökulmasta ASTA-hankkeiden toiminta on ollut erittäin tuloksellista. Asumisen turva on kyetty varmistamaan entistä paremmin myös häätöuhkatilanteissa. Lisäämällä vuokranantajien ymmärrystä asukkaiden tilanteiden moninaisuudesta on edistetty yhteistyötä vuokranantajan ja vuokralaisen välillä, vähennetty väärinymmärryksiä ja vuokrauksesta aiheutuvia riskejä sekä edistetty asuntojen vuokrausta myös talousvaikeuksia kohdanneille henkilöille. Hankkeen aikana on tavoitettu runsaasti myös asunnottomia henkilöitä ja saatu heidät neuvonnan ja avun piiriin.

Talouden haasteiden ja ongelmien käsittelyn avulla on saatu aikaan kestäviä muutoksia vuokra-asukkaiden omassa toiminnassa sekä talouden- ja elämänhallinnassa. Asiakkaiden ajattelutavoissa tapahtuneet muutokset ovat näkyneet esimerkiksi vuokranmaksun parempana priorisointina ja ennakointina. Kulutuskäyttäytymisen seuranta, laskujen ryt- 14 min tunnistaminen ja tuloissa tapahtuvien muutosten ennakointi on vahvistanut taloudenhallintataitoja. Asukkaat ovat suhtautuneet positiivisesti yhteydenottoihin ja tiiviimpään vuokranmaksun seurantaan ja asukkaat ovat rohkaistuneet ottamaan esiin talouteensa tai elämänhallintaansa liittyviä asioita. Asukkaiden osallisuus ja itsenäinen selviytyminen ovat vahvistuneet.

Pilottikokeilujen avulla on myös nopeutettu palveluihin pääsyä, kehitetty palvelujärjestelmän yhteistyötä erityisesti matalan kynnyksen palvelujen järjestämisessä sekä laajennettu talouden roolin tarkastelua systemaattisesti asumisen eri vaiheisiin. Neuvonnan avulla on tuettu ja ohjattu asukkaita niin, että on vältytty raskaampien palvelujen tarpeelta tai saatu ohjattua asiakkaat suoraan oikeihin palveluihin kuormittamatta samanaikaisesti monia eri palveluita ja tuottamatta päällekkäistä työtä. Tällä työtavalla on tehokkaasti ratkottu nykyisiä ja estetty tulevia talousongelmia, häätöjä sekä asunnottomuutta. Tarkempaa tietoa hankekokonaisuuden tuloksista ja vaikutuksista saadaan alkuvuodesta 2021, kun ARA toteuttaa hankkeen ulkoisen arvioinnin.

 

Teksti: Aura Pylkkänen, Takuusäätiö

Julkaistu 13.1.2021 klo 13.37, päivitetty 13.1.2021 klo 14.02