Tiede, taide ja teknologia asuinalueen kehittämisessä

Hankkeen tavoitteena oli edistää asukkaiden osallistumista oman asuinalueensa tulevaisuuden ideointiin ja suunnitteluun. Hankkeessa tutkittiin, miten kynnystä osallistumiseen voidaan madaltaa tieto- ja viestintätekniikan sekä elokuvallisen esittämisen avulla.

Hankkeessa kehitettiin paikkasidonnaista, mobiiliteknologiaa ja liikkuvaa kuvaa hyödyntävää osallistumismenetelmää. Turussa sijaitsevan Pansio-Pernon asuinalueen asukkailta kerättiin älypuhelimella ideoita, mielipiteitä ja kokemuksia alueen kehittämiseksi. Ideoiden pohjalta laadittiin lyhytelokuvia esittämään vaihtoehtoisia kehityskulkuja alueen eri kohteille. Valmiiden lyhytelokuvien avulla osallistumisen tuloksia visualisoitiin alueen asukkaille ja suunnittelijoille.  Kaupunkisuunnittelijoiden kanssa arvioitiin hankkeen sisältöä ja menetelmiä, ja tutkimustulosten ja asiantuntijakeskustelujen pohjalta laadittiin matalan kynnyksen asukasosallistumismalli, jota voidaan hyödyntää erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa.

Osallistava kaupunkisuunnittelu

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin käytännön osallistumis- ja havainnollistamistyökaluja, joita voidaan hyödyntää osallistuvassa kaupunkisuunnittelussa.

Mobiiliteknologian hyödyntäminen mahdollisti matalan kynnyksen osallistumisen, sai aiemmin passiivisia asukkaita osallistumaan ja mahdollisti osallistumisen paikan päällä. Lyhytelokuvien käyttö suunnittelun apuna edisti kokemuksellisen tiedon keräämistä ja esittämistä, ja auttoi tulevaisuuden kehityksen rohkeassa visioinnissa.

Mobiiliteknologiasta ja taidelähtöisistä osallistumismenetelmistä on hyötyä erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, kun kartoitetaan kehityskohteita ja -tarpeita sekä pohditaan eri suunnitteluvaihtoehtoja (taustoitus ja ideointi). Digitaalisten äänestysmenetelmien kehittyessä kansalaisten on mahdollista ottaa myös suoraan kantaa omaa asuinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (äänestäminen).

Tiede, taide ja teknologia kaupunkisuunnittelussa

Hankkeemme osoitti, että kaupunkisuunnitteluun liittyvää asukasosallistumista voidaan kehittää tieteen, taiteen ja teknologian keinoin. Tieteellinen lähestymistapa tarjoaa kriittistä näkökulmaa siihen, miten ja miksi osallistumista ylipäätään tulisi kehittää ja millaisia seurauksia sillä on esimerkiksi demokraattista päätöksentekoa ajatellen. Tutkimustiedon kautta saadaan myös aluekohtaista tietoa käytännön kaupunkisuunnittelutyöhön.

Taiteellinen ilmaisu puolestaan tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia ja menetelmiä kaupungin esittämiseen, kokemiseen, asukastiedon keräämiseen sekä tulevaisuuden visiointiin. Teknologia taas toimii hyvänä työkaluna, kun yritetään saavuttaa laajempaa yleisöä ja saada uusia osallistujia innostumaan kaupunkisuunnittelusta. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan ole yksistään tai yhdessäkään riittävä, vaan lisäksi tarvitaan suunnittelijoiden konkreettista työpanosta ja päättäjien poliittista tahtoa, jos asukkaiden näkemykset halutaan saada aidosti mukaan asuinalueita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Toteuttaja
Turun yliopiston maantieteen osasto

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet – vetovoimainen Turku (Turun kaupunki)
Koulu keskellä korttelia (Turun AMK)

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Tiede, taide ja teknologia -verkkosivut
Hyytiäinen E. Pernon ja Pansion osallistamishanke sai aiemmin kantaa ottamattomat liikkeelle, Turun yliopisto.

Videot
Jumppaa vai humppaa?
Taidetta vai dynamiittia?
Ruissaloon vai rannalle?
Senioreja vai shoppailua?
Näköalat vai nykytila?

Julkaistut artikkelit

Lundman, Riina (2015, julk. 2016). Bringing planning to the streets. Using site-specific video as a method for participatory urban planning. Planning Theory & Practice.

Lundman, Riina (2016, tulossa). Taidetta ja dynamiittia: Videokuva osallistuvassa kaupunkisuunnittelussa. Versus 1/2016.

Riihelä, Juha (–). Potential of ICT-mediated community participation in residential area development. The case of Turku, Finland. Arvioitavana Journal of e-planning Research -lehdessä.    

Lundman, Riina & Rannila, Päivi (2016). Tiede, taide ja teknologia asuinalueen kehittämisessä. Teoksessa: Tutkitusti parempi lähiö. Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu, 114–120. ARA, Juvenes Print, Helsinki.

Repo, Virve (2015). Short films in participatory planning. Posteri. AAG annual meeting 2015, Chicago, 22.4.2015.

Riihelä, Juha (2016). Osallistumisen mahdollisuuksia: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö asukasosallistumisen välineenä. Yhdyskuntasuunnittelu 54(1).

 

AIHEESTA MUUALLA

Pernon ja Pansion osallistamishanke sai aiemmin kantaa ottamattomat liikkeelle
Uudenlaiset keinot innostaa ihmisiä vaikuttamaan oman asuinympäristönsä kehittämiseen ovat osoittautuneet lupaaviksi. Pansiossa ja Pernossa tarjottiin ihmisille mahdollisuutta kertoa älykännykkää hyväksikäyttäen mielipiteensä asuinalueensa kehittämisestä. Reilu puolet vastaajista ei ole koskaan aiemmin osallistunut oman asuinalueen suunnitteluun.

Julkaistu 5.12.2016 klo 8.39, päivitetty 5.12.2016 klo 9.58