Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina

Tutkimus kohdistuu Lahdessa sijaitsevaan Liipolan asuinalueeseen. Liipolassa, kuten monissa muissakin saman aikakauden asukasrakenteeltaan nopeasti ikääntyvissä lähiöissä, on lähivuosina poikkeuksellisen paljon vastikään vanhuuseläkkeelle siirtyneitä henkilöitä. Heidän ajankäyttönsä ja toimintansa painottuvat  aiempaa enemmän omalle asuinalueelle. Siksi asumiseen, välittömään elinympäristöön ja alueen palvelutarjontaan liittyvät kysymykset sekä erilaiset epäviralliset kanssakäymisen ja tuen verkostot nousevat asukkaiden hyvinvoinnin kannalta entistä tärkeämmiksi. Alueen ikääntyneet asukkaat ovat paikallisen yhteisöllisyyden näkökulmasta merkittävä myös voimavara, sillä monet heistä ovat valmiita toimimaan asuinalueensa hyväksi.

Tietoa mm. ikääntyneiden yhteisöllisyydestä ja roolista sen rakentamisessa

 Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa seuraavista kysymyksistä:

  • Miten ikääntyneiden paikallinen yhteisöllisyys muodostuu?
  • Millaisia ilmenemismuotoja paikallinen yhteisöllisyys saa?
  • Mikä on ikääntyneiden rooli asuinalueen yhteisöllisyyden rakentajina suhteessa muihin ikäryhmiin, esimerkiksi lapsiperheisiin?
  • Miten ikääntyneet haluavat kehittää toimintakykyään ja osallisuuttaan tukevaa yhteisöllisyyttä?

Tutkimusta osallistumalla sekä tietoa keräämällä

Tutkimus kytkeytyy aikaisempiin, kymmenen vuoden välein toteutettuihin Liipolan asukkaille suunnattuihin lomakekyselyihin, joiden tuottamaa tietoa hyödynnetään tutkimuksen taustatietona. Tämän tutkimuksen tavoitteena on keskittyä yhteisöllisyyden kysymyksiin laadullisen, asukkaita osallistavan etnografisen tutkimuksen keinoin. Tutkija on läsnä Liipolassa osallistuen alueella järjestettävään toimintaan ja keräten aineistoa havainnoimalla, etnografisten keskustelujen sekä yksilö- ja ryhmähaastattelujen avulla.  Lisäksi hyödynnetään muuta asuinalueen toimintaan liittyvää materiaalia, kuten aiheeseen liittyviä erilaisia kirjoituksia, raportteja ja toimintakertomuksia.

Toteutusaika

Tutkimuksen toteutetaan ajalla 1.8.2014 – 31.12.2015

Julkaistu 10.4.2014 klo 15.29, päivitetty 1.4.2015 klo 13.14