Asumisneuvonta-avustus 2023–2027

Ara myöntää avustusta asumisneuvonnan toteuttamiseen, laajentamiseen ja kehittämiseen. Avustus perustuu määräaikaiseen lakiin avustuksesta asumisneuvontapalveluun vuosina 2023–2027.

Avustusta haetaan vuodeksi kerrallaan, kunakin vuonna erikseen.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Kunnille, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvonta-
toimintaa.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 60 % kustannuksista.

Vuodelle 2024 avustusprosentti voi olla enintään 60 % toteutuneista kustannuksista. Ara huomioi avustusta myönnettäessä kunnan tarpeen asumisneuvonnalle sekä asunnottomien ja vireille tulleiden häätöjen määrän. Lopulliseen avustusprosenttiin vaikuttaa lisäksi hakemusten määrä ja määrärahan riittävyys.

Avustuksen hakeminen vuodelle 2024

Avustuksen hakuaika vuodelle 2024 oli 6.11.–1.12.2023.

Mitä avustetaan?

Avustuksella halutaan kannustaa kuntia ulottamaan asumisneuvonnan kaikille kuntalaisille, siis myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville. Tavoitteena on vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen sekä asumisen jatkumisen turvaaminen. Avustusta voidaan myöntää olemassa olevan palvelun jatkamiseen, tai asumisneuvontapalvelun käynnistämiseen, kehittämiseen tai laajentamiseen.

Asumisneuvontapalvelu voi sisältää

 • vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasunnoissa asuvien asumisen ohjausta ja neuvontaa
 • asumiseen liittyvään talousneuvontaa
 • vuokranmaksun, vuokravelkatilanteen ja taloudenhallinnan ongelmien selvittelyä sekä vuokranmaksun seurantaa
 • palveluohjaukseen ja palveluverkoston kanssa tehtävää yhteistyötä
 • vuokravelka- ja asunnonhakuryhmien järjestämistä
 • talousneuvolatyötä
 • asumisen häiriöiden, asunnon huonoon hoitoon ja naapurustoriitojen selvittelyä
 • yleistä asumisen ohjausta
 • asunnonhakuun ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn liittyvää ohjausta
 • asiakastyössä tarvittavaa tulkkauspalvelua.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kunnat tai kuntayhtymät. Kunta voi myös sopia Aran kanssa, että kunta huolehtii tehtävästä yhden tai useamman kunnan puolesta.

Kunta vastaa palvelun järjestämisestä, mutta palvelua voivat tuottaa kunnan alueella muutkin toimijat. Kunta voi käyttää avustusta asumisneuvontapalvelun hankkimiseen toiselta tai useammalta palveluntuottajalta. Palvelua voivat tuottaa

 • kunta itse
 • kunnalliset ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt
 • järjestöt
 • hyvinvointialueet
 • mahdollisesti muut toimijat.

Sopimusneuvottelut ennen avustushakemusta

Ara käy sopimusneuvottelun kunnan kanssa siitä, millaista asumisneuvontaa kunta järjestää, miten palvelua mahdollisesti kehitetään ja laajennetaan kaikkiin asumismuotoihin. 

Jos Aran kanssa on tehty avustukseen oikeuttava sopimus vuonna 2023 ja avustettava toiminta jatkuu samanlaisena, kunta voi hakea avustusta seuraavalle vuodelle ilman uutta neuvottelua. Jos kunta ostaa asumisneuvontapalvelun ostopalveluna palveluntuottajalta, avustushakemukseen merkitään haettava avustus palvelujen ostona. 

Raportointi

Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida toiminnasta vuosittain Aralle. Avustusta saavat tahot täyttävät vuosittain seuraavat lomakkeet:

 • raportointilomakkeen ARA 56d 
 • Aran asumisneuvonnan tilastointilomakkeen.

Raportointi tehdään kalenterivuosittain ja lähetetään Aran kirjaamoon seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportoinnissa ei kysytä kustannuksista, vaan kysymykset keskittyvät työn sisältöön, tuloksiin ja vaikutuksiin.

Raportointi ajalta  Lomakkeet lähetettävä viimeistään
1.1.–31.12.2023 29.2.2024
1.1.–31.12.2024 28.2.2025
1.1.–31.12.2025 27.2.2026
1.1.–31.12.2026 26.2.2027
1.1.–31.12.2027 29.2.2028

Asumisneuvonnan tilastointilomake

Tilastointilomaketta käytetään asumisneuvonnan asiakastietojen tilastointiin. Tilastoinnin tarkoituksena on kerätä valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa asumisneuvontatyöstä.

Kun avaat Excel-työkirjan, ohjelma saattaa varoittaa käyttäjää viruksista. Syynä on kuitenkin vain se, että työkirjassa käytetään ohjelmakoodia. Salli ohjelmakoodin käyttäminen klikkaamalla ”Ota muokkaus käyttöön”. Tämän jälkeen tallenna tiedosto (ylävalikosta Tiedosto - Tallenna nimellä). Sulje Excel-tiedosto ja avaa tallentamasi tiedosto uudestaan.

Avustuksen maksaminen

Ara maksaa avustuksen jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustuksen maksua haetaan vuosittain yhdessä erässä, kun kulut näkyvät tilinpitoasiakirjoissa. Ara tekee maksatuspäätöksen mahdollisimman pian maksatushakemuksen saatuaan.

Maksamista vuoden 2022 ja 2023 asumisneuvonta-avustuksiin haetaan lomakkeella ARA 56e (Maksatushakemus asumisneuvontatoimintaan). Maksatushakemus liitteineen toimitetaan Aran kirjaamoon. Avustuspäätökseen on kirjattu päivämäärä, johon mennessä maksatushakemus on toimitettava.

Vuoden 2024 maksatushakemus tehdään haeavustuksia.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet maksatukseen julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Julkaistu 8.11.2023 klo 12.45, päivitetty 19.2.2024 klo 12.58