Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Arassa

20.5.2024 voimaan tulevat muutokset

Korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen korjausavustus.ara@ara.fi lähetetyt asiakasyhteydenotot, neuvontakyselyt ja korjausavustusten hakemusasioihin liittyvät tiedustelut ohjataan 20.5.2024 alkaen sähköiseen asiakaspalvelujärjestelmäämme. Tällä muutoksella pyrimme kehittämään asiakaspalveluamme ja palvelumme tasalaatuisuutta.

1.6.2024 voimaan tulevat muutokset

Asumisoikeusasioihin liittyvän asiakaspalvelujärjestelmän sekä ohjauksen ja valvonnan asiakaspalvelujärjestelmän tietosuojaselosteisiin tulee muutoksia 1.6.2024. Päivitetyllä tietosuojaselosteella saattaa olla vaikutusta henkilötietojesi säilytysaikaan. Selosteissa täsmennetään käsittelyn oikeusperustetta ja henkilötietojen säilytysaikoja. Selosteeseen päivitetään myös tietosuojavastaavan tieto.

Uudet selosteet julkaistaan uusilla verkkosivuillamme. Uudet sivut julkaistaan 29.5.2024 osoitteessa ara.fi.

 

 

Ara noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti Aran lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Henkilötietoja käytetään Aran lakisääteisiin ohjaus- ja valvontatehtäviin, tuki- ja avustushakemusten käsittelyyn sekä asiakaspalveluun ja viestintään.

Henkilötietoja käsitellään useissa eri henkilörekistereissä. Jokaisella Aran henkilörekisterillä on tietosuojaseloste, josta saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä. Selosteessa on kerrottu muun muassa tietojen käsittelyn tarkoitus, tietolähteet ja miten kyseiseen rekisteriin tallennettuja tietoja luovutetaan.

Aralla on velvollisuus säilyttää henkilötietojasi. Ara on määritellyt henkilötietojen säilytysajat lakisääteisiin tehtäviinsä liittyvien säädösten perusteella. Lisää tietoa säilytysajoista saa tietosuojaselosteista.

Mistä Ara saa minua koskevia tietoja?

Ara saa tietoja henkilöltä itseltään (esim. avustus- tai työpaikkahakemukseen liittyvät tiedot). Lisäksi Ara saa lainsäädännön perusteella tietoja eri viranomaisilta.

Mihin tietojani käytetään?

Ara tarvitsee henkilötietoja pääsääntöisesti lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseen ja yhteydenpitoon.

Henkilötietoja käsitellään:

  • Laina- ja avustushakemusten valmistelussa, ratkaisussa ja tukien maksamisessa
  • Ohjaus- ja valvontatehtävissä
  • Asiakaspalvelussa ja -yhteydenpidossa sekä viestinnässä
  • Muussa Aran toiminnassa, kuten rekrytoinneissa, hankinnoissa ja hallinnollisissa asioissa.

Ketkä käsittelevät tietojani?

Arassa henkilötietoja käsittelevät vain ne virkamiehet, joilla on työtehtävän mukaiset käyttövaltuudet ja oikeus käsitellä kyseistä asiaa. Ara valvoo henkilötietojen käsittelyä. Virkamiehen vaitiolovelvollisuus on voimassa aina, myös vapaa-aikana ja työsuhteen päättymisen jälkeen.

Ara on tehnyt valittujen palveluntarjoajien (”henkilötietojen käsittelijät”) kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä Aran puolesta. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Ara luovuttaa tietoja laissa säädetyissä tapauksissa esimerkiksi Verohallinnolle, työeläke- ja vakuutuslaitoksille, sosiaali- ja terveysviranomaisille, poliisille sekä ulosottoviranomaisille tai tutkimusten aineistoksi.

Tarkemmat tiedot luovutettavista tiedoista ja henkilötietojen käsittelijöistä löytyvät kunkin henkilörekisterin tietosuojaselosteesta.

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeuteni?

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietojasi on tallennettu Aran rekistereihin. Tarvittaessa voit saada jäljennökset henkilötiedoista. Henkilötietoja koskeva pyyntö ja vastaus ovat yleensä maksuttomia.

Saat tarvitsemasi tiedot kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan tässä ajassa, Ara voi jatkaa määräaikaa enintään 2 kuukaudella.

Jos epäilet, että henkilötietojasi on käsitelty epäasiallisesti Arassa, voit pyytää asian selvittämistä Aran tietosuojavastaavalta.

Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista eli korjaamista tai virheellisten tietojen poistamista. Ara toteuttaa pyyntösi, jos se on perusteltua. Ara ilmoittaa, jos pyyntöä ei lainsäädännön perusteella ole mahdollista toteuttaa. Jos olet tyytymätön, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Siirry tietosuojavaltuutetun toimiston sivuille (tietosuoja.fi)

Näin teet henkilötietojasi koskevan pyynnön

Tutustu Aran tietosuojaselosteisiin.

Voit lähettää henkilötietojasi koskevan pyynnön Aran kirjaamoon tai tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle postitse tai sähköpostitse. Henkilöllisyytesi varmistamiseksi pyynnössä on oltava myös allekirjoituksesi (pdf-versio sähköpostin liitteenä).

Jos teet pyynnön sähköpostitse, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostia.

Aran tietosuojavastaava

Aran tietosuojavastaava on Maiju Olli.

Sähköposti:
tietosuojavastaava.ara (at) ara.fi 

Julkaistu 18.10.2018 klo 16.06, päivitetty 20.5.2024 klo 15.27