Asukasvalinta ara-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

Valtion tukemat vuokra-asunnot, eli ara-vuokra-asunnot, on osoitettava niitä eniten tarvitseville. Asukasvalinnoilla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin. Asukkaiden valinta on laissa säädeltyä.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukasvalinnassa arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja.

Asukasvalinta valtion tuella rahoitettuihin vuokra-asuntoihin on julkinen hallintotehtävä, joten asukasvalinnassa noudatetaan hallinnon yleislakeja ja asukasvalintaa tekevät henkilöt toimivat virkavastuulla. Ara-asuntoja omistavien yhteisöjen ja viranomaisten on yhteistyössä varmistuttava siitä, että yleisesti haettavien asuntojen tarjonnassa ja asukasvalinnassa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatteita.

  Uusi ohje asukasvalinnoista

  Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnoista on koottu ohjeet uudelle ohjesivustolle. Ohjeissa kerrotaan muun muassa

  • kuka voi saada ara-asunnon
  • miten asukkaat valitaan ja kuka valinnan tekee
  • miten erityisryhmäkohteiden, osaomistusasuntojen ja lyhyen korkotuen vuokra-asuntojen asukasvalinta tehdään
  • miten asukasvalintoja valvotaan.

  Ohjesivustolla on myös ara-asuntojen asukasvalinnan parissa työskenteleville tarkoitettu ohjevideo asukasvalintojen tekemisestä.

  Tutustu asukasvalintaohjeisiin (ohjeet.ara.fi).

  Asukasvalintoja valvovat asuntojen sijaintikunnat ja hyvinvointialueet. Ara antaa yleistä ohjausta asukasvalintojen tekemisestä.

  Ohje asukasvalintojen valvonnasta kunnille ja hyvinvointialueille (pdf)

  Kunnan valvontavastuu

  Kunta valvoo valtion tuella rakennettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukkaiden valintaperusteiden noudattamista. Valvonta koskee myös lyhytaikaisella korkotuella rahoitettujen asuntojen asukasvalintoja sekä sellaisten erityisryhmäkohteiden asukasvalintoja, joiden asumispalveluiden järjestäminen ei kuulu hyvinvointialueelle. Tällaisia erityisryhmäkohteita ovat esimerkiksi opiskelija-asunnot.

  Hyvinvointialueen valvontavastuu

  Hyvinvointialue valvoo niiden arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoja, joissa tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ja asukkaat kuuluvat sellaiseen erityisryhmään, jonka asumispalveluiden järjestämisestä hyvinvointialue vastaa. Valvontavastuu koskee kaikkia hyvinvointialueen alueella olevia edellä mainittuja asuntoja, ei vain niitä, joista hyvinvointialue ostaa palveluja.

  Kunnan ja hyvinvointialueen päätös valvontatavasta

  Ara ohjeistaa, että kunta ja hyvinvointialue tekisivät asukasvalintojen valvontatavasta päätöksen. Valvontatapapäätöksellä tarkoitetaan valvovan viranomaisen päätöstä, jossa määritellään valvottavat asiat ja valvonnan toteuttamistavat. Valvontatapapäätös annetaan tiedoksi kunnassa tai hyvinvointialueella valtion tukemia vuokra-asuntoja omistaville yhteisöille.

  Valvontatavat

  Valvonta voi olla joko etukäteis- tai jälkivalvontaa ja sitä voidaan toteuttaa myös pistokokein.

  Etukäteisvalvontaa suositellaan esimerkiksi silloin, kun toimijana on uusi yleishyödylliseksi nimetty vuokra-asuntojen tuottaja tai kun uusi ara-rahoitteinen erityisryhmille tarkoitettu rakennushanke valmistuu. Ara suosittelee, että valvova viranomainen valvoisi asukasvalintoja aina etukäteen silloin, kun omistaja haluaa poiketa asukasvalintaperusteista erityisestä tai tilapäisestä syystä.

  Jos kunnassa tai hyvinvointialueella käytetään jälkivalvontaa, vuokratalon omistaja toimittaa valvovalle viranomaiselle kirjalliset asukasvalintapäätökset. Tehdyt valintapäätökset voidaan toimittaa
  myös asukasvalintalistoina, joista käyvät ilmi valinnan perusteet.

  Jos asukasvalintoja valvotaan pistokokein, valvottavat asukasvalinnat on valittava riittävän pitkältä aikaväliltä. Ara suosittelee ajanjaksoksi vähintään yhtä kalenterikuukautta. Pistokokeita tulisi tehdä vähintään kahdelta kalenterikuukaudelta vuodessa.

  Asukasvalinnoista esitettävät asiat

  Valvonnassa ja tietojen toimittamisessa voi käyttää apuna Aran asukasvalintapäätökset-mallilomaketta (ARA 9e).

  Asukasvalinnoista on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • asunnonhakija
  • asunnontarpeen kiireellisyys
  • varallisuus ja tulot
  • ruokakunnan koko
  • haettavan asunnon koko.

  Asuntojen sijaintikunnan asukasvalintoja valvovalla viranomaisella on oikeus saada yhteisöiltä kaikki valvontaan liittyvät asiakirjat nähtäväkseen. Salassa pidettävät tiedot voi tarvittaessa käydä tarkastamassa paikan päällä (asuntohakemusten ja liitteiden säilytyspaikka).

  Erityisryhmäkohteiden valvonta

  Erityisryhmäkohteissa, myös tehostetun palveluasumisen ryhmäkodissa olevat asunnot, ovat vuokra-asuntoja, joiden asukasvalintaperusteet ovat samat kuin muissakin valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa. Asukasvalinnassa etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat taloudet vastaavalla tavalla kuin normaaleissa vuokra-asunnoissa.

  Edellä mainittujen tietojen lisäksi erityisryhmien asukasvalinnoista on huomioitava, että hakija kuuluu Aran päätöksen mukaiseen erityisryhmään. Palveluasumisen tarve selvitetään lääkärin tai muun alan asiantuntijan, esimerkiksi sosiaalityöntekijän kirjallisella lausunnolla. Lausunnossa on todettava sairauksien ja vammojen lisäksi hakijan fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen toimintakyky ja onko se alentunut niin paljon, että hän on palveluasumisen tarpeessa.

  Hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä arvioidaan kokonaisuutena hakijoiden asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Jos hakijoina on henkilöitä, joiden asunnontarve on yhtä suuri, esimerkiksi tavallista palveluasuntoa on hakemassa lääkärinlausuntojen perusteella yhtä paljon toimintakyvyltään alentuneita hakijoita, hakijoiden keskinäisessä vertailussa etusijalle asetetaan hakija, jonka varallisuus ja tulot ovat pienemmät.

  Poikkeaminen varallisuusrajoista

  Valtioneuvoston asetuksella on annettu mahdollisuus poiketa jonkin verran asukasvalintaperusteista varallisuuden osalta, jos kysymyksessä on sellaisen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista. Hakija voidaan sijoittaa tuolloin Aran tuella rahoitettuun palveluasuntoon varallisuuden määrästä riippumatta, jos paikkakunnalla ei ole lainkaan vapaarahoitteisia palvelutaloja, eikä hakija alentuneen toimintakykynsä takia kykene asumaan kotona palveluiden turvin. Tästä sekä erityisryhmien asukasvalinnoista voi lukea lisää erityisryhmille tarkoitetusta ohjeesta.

  Tutustu oppaaseen:

  Asukasvalintaopas

  Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnoista on koottu ohjeet uudelle ohjesivustolle. Ohjeissa kerrotaan muun muassa kuka voi saada ara-asunnon ja miten asukkaan valitaan. Lue lisää

  Julkaistu 22.10.2019 klo 7.56, päivitetty 3.1.2024 klo 10.30