Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihinnat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) on päättänyt pääkaupunkiseudulla vuonna 2024 valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti:

Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen, asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan enimmäishintoja, jotka on osoitettu kaupungin osa-aluekohtaisesti hintakartoilla ja -taulukossa euroina asemakaavan mukaista sallittua, asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta (kem²) kohti erikseen pientaloja kerrostalotonteille. Aluejakona ovat Helsingin osa-alueet, Espoon pienalueet, Vantaan kaupunginosat sekä Kauniainen koko kuntana.

Kartalla esitetyn rajaviivan eteläpuolisella alueella Espoossa sovitaan hinnat Aran kanssa tapauskohtaisesti.

Kaupungin osa-aluekohtaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset kunnallistekniset maksut. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Tontin asuntokerrosalan hintaa määriteltäessä otetaan huomioon ainoastaan asumiseen käytettävä kerrosala. Esimerkiksi liike- palvelu- tai muun vastaavan tilan kerrosala hinnoitellaan erikseen.

Vyöhykkeiden enimmäishinnat koskevat asemakaavan mukaisia tontteja, joilla on rakentamishetkellä kunnallistekniikan liittyminä vähintään sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä katuliittymä kaavan mukaiseen katuun. Harkinnan mukaan voidaan hyväksyä myös muu kaavatontti, tila tai määräala sekä tieliittymä.
 

Pientalotontti

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua (et < 0,50) ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Tontin sijainti

Jos tontti sijaitsee nykyisessä tai tulevassa keskuksessa hyvällä paikalla, esimerkiksi hyvien julkisten tai kaupallisten palvelujen tai esimerkiksi rautatieaseman, metroaseman tai pikaraitiotiepysäkin läheisyydessä (maksimietäisyys kävellen 1 000 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa enintään 15 prosentilla.

Rantatontti

Rannalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 20 prosenttia.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosivuokra on enintään 4 prosenttia em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaasti rakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 prosenttia. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 prosenttia, on tontin hintaa tai vuokraa vastaavasti alennettava.

Poikkeamispäätös

Niissä tapauksissa, joissa tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään kaavoitusviranomaisen tekemän poikkeamispäätöksen perusteella, tontin hinnan määrittelyssä voidaan ottaa huomioon päätöksessä sallittu rakennusoikeuden ylitys.

Kustannusvastuu

Jos tontinsaajan kustannusvastuulle siirretään huomattavia purku- puhdistus- tai johtojen siirtokustannuksia, on nämä otettava huomioon tontinhintaa alentavana tekijänä.

 

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavat tontit

Vuonna 2024 tapauskohtaisesti hinnoiteltavien tonttien alueella (enimmäistonttihintakartoilla osoitetun rajan eteläpuolinen alue Espoossa) ARA-tuotantoon luovutettavia pitkän korkotukilainan tonttihintoja määritellään seuraavasti:

Hinnanmäärityksen lähtökohtana käytetään kaupungin tuottamaa tai teettämää luotettavaan arvioon perustuvaa tontin markkinahintaa €/k-m2 (rakennusoikeuskerrosneliömetri), jonka kaupunki ilmoittaa Aralle tonttihintahakemuksessa. Tonttihintahakemuksessa kaupunki esittää Aralle markkinahinnan lisäksi Ara-hintaa.

Markkinahinnasta annettava Ara-alennusprosentti on 30 %, kuitenkin siten, että rakennusoikeuden hinta on vähintään 459 €/k-m2 ja enintään 663 €/k-m2. Kyseisistä leikkureista voidaan poiketa niissä kohteissa, joiden lähistöllä Ara-hintataso on jo muodostunut korkeammaksi tai alhaisemmaksi, ja tällöin voidaan jatkaa aikaisemmin muodostuneella hintatasolla. Laskennallista alennusprosentin seurauksena muodostuvaa Ara-hintaa verrataan kohdetontin lähistöllä enintään kolmen kuluneen vuoden aikana aikaisemmin määritettyihin Ara-hintoihin sekä markkinahintoihin.

Jos markkinahinnasta määräytyvä Ara-hinta ei osu välille 459–663 €/k-m2, keskustellaan hinnasta  tapauskohtaisesti. Kaupungin tulee tarvittaessa esittää markkinahinnan ja laskennallisesti määrittyvän Ara-hinnan lisäksi se hinta, joka on kaupungin taholta hyväksyttävissä. Kaikista erikseen hinnoiteltavista tonteista lähetetään tonttihintahakemus Aralle, vaikka laskennallisesti määrittyvä hinta osuisi vuodelle 2024 päätettyjen leikkurien hintavälille (459–663 €/k-m2).

Tapauskohtaisesti hinnoiteltavien tonttien alueella Espoossa hintaan sisältyvät kaikki nostavat tai laskevat tekijät, eikä kohtien 3-4 soveltamisohjeita sovelleta kyseisillä alueella.

Pääkaupunkiseudun sähköinen hintakartta

 

Tonttikartta

Julkaistu 3.7.2014 klo 9.00, päivitetty 4.1.2024 klo 8.02