Käsitteistö

Asuminen

Asuminen muodostuu asunnosta, riittävistä palveluista, ihmissuhteista ja mielekkäästä tekemisestä.


Asuntoverkosto

Asuntoverkosto tarkoittaa saman asuinalueen asuntojen, palvelujen ja sosiaalisten verkostojen kokonaisuutta.


Esteettömyys

Esteettömyys tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista yhteiskunnan erilaisiin toimiin, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se tarkoittaa asumista, palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteetön ympäristö tai rakennus on hyvä ja toimiva kaikille. Esteettömän rakennuksen kaikkiin tiloihin on helppo päästä ja kaikkia rakennuksen tiloja on helppo käyttää. Esteetön joukkoliikenne muodostuu liikennevälineistä, pysäkeistä ja asemista, joita kaikki voivat käyttää.


Innovaatio

Innovaatio tarkoittaa uutta tai olennaisesti parannettua tuotetta, prosessia, palvelua tai keksintöä. Idea ei ole vielä innovaatio. Innovaation syntyminen edellyttää usein vuoropuhelua ja yhteiskehittelyä. Innovaatiot voidaan jakaa asteittaisiin innovaatioihin (nykyisten tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien parannukset) sekä radikaaleihin innovaatioihin (luovat uusia markkinoita ja pakottavat muuttamaan ajattelua).


Kehitysvammaisten asumisen ohjelma

Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (KEHAS) tavoittelee laitoksista ja lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille heidän yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia asuntoja. Tavoitteena on, että laitosasuminen lakkautetaan vuoteen 2020 mennessä. Asuminen ja palvelut tulee järjestää tavallisilla asuinalueilla ja asunnoissa. Laitosasumisen lakkauttaminen edellyttää lähiyhteisöjen ja palvelujen kehittämistä. Ohjelman tavoitteet on linjattu valtioneuvoston periaatepäätöksissä (2010, 2012).


Lähiyhteisö

Lähiyhteisö muodostuu elinympäristöistä ja sosiaalisista verkostoista, joihin ihmisellä on merkityksellisiä yhteyksiä. Lähiyhteisöön kuuluu esimerkiksi kodin, työn ja vapaa-ajan elinpiirit sekä palvelut. Myös luonto on osa lähiyhteisöä.


Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien on helppo käyttää esim. palvelua tai tuotetta. Saavutettava viestintä on selkeää ja palvelee tarkoituksenmukaisesti kaikkia vastaanottajia.


Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen tarkoittaa ratkaisun ja palvelun kehittämistä yhdessä tulevien käyttäjien kanssa. Yhteiskehittämisellä voidaan tavoitella uudenlaisia hallintorajat ylittäviä palvelumalleja, uudenlaista kumppanuutta, teknologian hyödyntämistä, työnjaon uudistumista ja osaamisen vahvistumista. Käsite on omaksuttu kehittävästä työntutkimuksesta. Sen englanninkielinen vastine on co-creation tai co-production.


YK:n vammaisten oikeuksien sopimus

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on oikeus asua lähiyhteisöissä ja päättää asumistaan koskevista asioista. Vammaisella ihmisellä on oikeus valita, missä hän asuu ja kenen kanssa hän asuu. Sopimuksen jäsenmailla on velvollisuus tarjota saavutettavia asumisen palveluja.

Julkaistu 24.2.2017 klo 15.03, päivitetty 18.4.2017 klo 12.27