Vuokrien tasaus

Saman omistajan omistamien aravalain ja uuden korkotukilain (1.2.2002 jälkeen) nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen vuokrat voidaan tasata alla lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta (aravarajoituslaki 7 a § ja korkotukilaki 13 a §). Samalla omistajalla tarkoitetaan vuokrataloyhteisöä, joka omistaa asunnot suoraan tai hallinnoi asuntoja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistamisen perusteella.

ARA suosittelee, että vuokrien tasauksessa pääomamenot tasataan ja että hoitomenot määritetään talokohtaisesti tai vuokranmääritysyksiköittäin. Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan fyysisesti lähekkäin sijaitsevia taloja, jotka kuitenkin voivat muodostua useammasta lainoituskohteesta. Pääomamenojen lisäksi voidaan tasata korjauskustannukset ja liiketilojen vuokratuotot. Lain mukaan myös kokonaisvuokran voi tasata seuraavat laissa säädetyt poikkeukset huomioiden.

Tasausryhmien muodostamisessa on huomioitava, että 1.1.2017 alkaen vuokria ei saa tasata:

  1. omakustannusvuokrasäännösten alaisten ja muiden ARA-asuntojen kesken, jos tasaus nostaisi vuokranmäärityssäännösten piirissä olevien asuntojen vuokria (sen sijaan vuokranmäärityssäännösten ulkopuolella olevista asunnoista perittävissä vuokrissa kerättyjä varoja voidaan käyttää alentamaan vuokranmäärityssäännöksen piirissä olevien asuntojen vuokria);
  2. valtion tukemien normaalien vuokra-asuntojen ja investointiavustuslaissa (1281/2004) tarkoitettujen asuntojen kesken;
  3. sellaisten investointiavustusta saaneiden kohteiden kesken, joille on myönnetty eri tukiluokkaa oleva avustus (samaan tukiluokkaan kuuluvat asunnot voivat muodostaa oman vuokranmääritysyksikkönsä).

ARAlla on mahdollisuus myöntää poikkeamislupa 2. ja 3. kohdassa mainituista kielloista, jos siihen on erityinen syy. Erityinen syy poikkeamisluvan myöntämiseen on esimerkiksi se, että joidenkin kohteiden vuokrat nousisivat kohtuuttoman korkeiksi.

Kohteiden tukiluokat löytyvät ARAn investointiavustuspäätöksen liitteistä otsikolla: Avustuksen määräytyminen.

Tarkempia ohjeita vuokrien tasauksesta ARAn vuokranmääritysoppaassa.

Käyttöarvon mukainen tasausmalli

Yhteisöt voivat käyttää tältä sivulta löytyvää tasausmallia käyttöarvon mukaisen tasauksen perusteiden ja määrän selvittämiseen vuokria tai asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita määritellessään. Mallia voi myös muokata vastaamaan yhteisön omia tarpeita.

Mallin tavoitteena on esittää objektiiviset, läpinäkyvät ja ymmärrettävät periaatteet tasaamiseen. Malli perustuu käyttöarvoon ja siihen vaikuttavien tekijöiden pisteytykseen ja eri osa-alueiden painoarvoihin. Malli soveltuu kaikille yhteisöille ja se joustaa kiinteistökannassa tapahtuviin muutoksiin.

Tasausmalli 27.1.2016
ARAn laskuri saman omistajan omistamien kohteiden kustannusten jakamiseksi käyttöarvon mukaan kohteille (pisteytys).
Lue lisää
Julkaistu 3.9.2015 klo 12.44, päivitetty 15.2.2023 klo 13.33